Een ritje met de trein / A trip on the train.

Zaterdag of zondag ochtend is meestal mijn tijd om een nieuwe Blog te schrijven. Zeker nu school weer is begonnen en ik bij Lifeline toch wel regelmatig tot 5 uur blijf hangen, blijft er door de week weinig tijd over.

Dus zit ik hier nu, op zaterdagochtend met een mok thee en een heerlijk stuk cake, mijn volgende Blog te schrijven.

Het was heerlijk om na 3 weken alle kindertjes weer te zien. Voor sommige was het toch even lastig om afscheid te nemen. Tranen genoeg op de eerste dag. Gelukkig is dat snel vergeten als er vriendjes en vriendinnetjes zijn en speelgoed om mee te spelen.

Op donderdag was een er verrassingsuitje. Samen met een andere preschool, genaamd little gems, mochten we allemaal een ritje maken met de trein. Dat is geen trein, zoals we in Nederland kennen, het heet een Trolley Train. Door de kinderen ook wel de choo choo train genoemd.

Om half 10 verzamelen in de botanische tuin, deze ligt tegenover de school. Even later kwamen ook de kinderen van Little Gem en was het gezamenlijk wachten, rondrennen, en kennismaken met elkaar. De kinderen waren heel enthousiast toen ze eenmaal wisten wat er ging gebeuren.

Toen rond 10 uur de trein eindelijk arriveerde was het rennen om als eerste in te stappen. De hele trip duurde ongeveer 2 uur en liet ons allerlei plaatsen in Roseau zien. We zijn over alle bruggen geweest, vier in totaal. Door de smalle straatjes in het centrum, door de botanische tuin, de markt, en langs de waterkant.

Er werden liedjes gezongen en enthousiast gezwaaid naar iedereen die ons voorbij zag rijden. Een heel geslaagd uitje. Ik hoorde een van de kinderen zelfs zeggen dat dit de beste dag van zijn leven was. Ik verwacht dat het merendeel van de kinderen nog nooit in de trein gezeten had. Meestal kom ik de trein tegen met toeristen van een cruisesschip die met een gids hetzelfde rondje maken.

Dat lekkere stuk cake waarvan ik nu geniet bij mijn mok thee is van een feestje gisteren bij Lifeline. Een onverwacht genoegen. Er zijn 3 dames die een studie sociaal werk volgen en hun praktijkopdracht bij Lifeline hebben afgerond. Als bedankje waren er voor iedereen kadootjes, zelfs voor mij. Heerlijk eten en cake natuurlijk. Die heb ik mee naar huis genomen om er vandaag nog lekker van te genieten. Ik vond het een voorrecht om ook uitgenodigd te worden. Ik heb bewondering voor de dames die naast hun studie een huishouden runnen en een betaalde baan hebben. Respect. Het is zo leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, zeker mensen die je zo inspireren.

Kortom een volle maar leuke week. En als het zo druk is vliegt de tijd. Volgende week zaterdag vlieg ik naar Nederland voor 3 weken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Voor nu maar eens beginnen met de voorbereidingen daarvoor.

Tot ‘ziens’ bij mijn volgende Blog, Marieke

 ********************************************************

Saturday or Sunday morning is usually my time to write a new Blog. Especially now school has begun and I tend to stay at Lifeline until 5 o’clock regularly, there is little time left during the week.

So here I’m, on Saturday morning with some tea and a delicious piece of cake, to write my next blog.

It was wonderful to see all the children after 3 weeks. For some, it was quite difficult to say goodbye. Enough tears on the first day. Fortunately, it’s forgotten quickly when they meet their friends and have toys to play with.

On Thursday, we had planned a surprise trip. Together with another preschool called Little Gems, we could all make a ride by train. It’s not a train, as we know in the Netherlands, it’s called a Trolley Train. The children also call it the choo choo train.

We gathered around 9:30 in the botanical garden, located opposite the school. A little later, the children of Little Gems also came together and were waiting together, running around, and getting acquainted with each other. The children were very excited once they knew what was going to happen.

When at 10 o’clock the train finally arrived, everyone started running to get in first. The whole trip took about 2 hours and showed us all sorts of places in Roseau. We have been across all bridges, four in total. Through the narrow streets in the center, through the botanical garden, the market, and along the bayfront.

Songs were sung and we waived to everyone in the streets with great enthusiasm as we were driving past them. A very successful outing. I heard one of the children even say that this was the best day of his life. I expect most of the children have never been on the train. Usually I meet the train with tourists of a cruise ship who make the same tour with a guide.

That tasty piece of cake that I am now enjoying with my tea is from a party at Lifeline yesterday. An unexpected pleasure. There are 3 ladies who do a social work study and have completed their practical assignment at Lifeline. As a thank you, there were gifts for everyone, even for me. And delicious food and cake of course. I took that home to enjoy it today. I found it a privilege to be invited too. I admire the ladies who run a household in addition to studying and having a paid job. Respect. It’s so nice to meet new people, especially people who inspire you so much.

In short, a full but fun week. And when it’s so busy time flies by quickly. Next week Saturday I am on my way to The Netherlands for 3 weeks. Looking forward to that a lot. So, for now, preparations are starting for my trip.

Goodbye and ‘see you’ at my next blog, Marieke